Port Technology

Stabilisatie en professionalisering

Lag in voorgaande jaren het accent op acquisitie en werving van bedrijvigheid, het jaar 2010 stond vooral in het teken van realisatie en afronding van projecten. Zowel door Seaports zelf, als door de bedrijven die zich in de voorbije jaren in de havens en op de industrieterreinen hebben gevestigd.
De business unit Port Technology - verantwoordelijk voor alle technische infrastructuur op de terreinen van Groningen Seaports – creëert als het ware het fundament waarop groei van de havens wordt gebouwd. Port Technology verzorgt de aanleg, verbetering en onderhoud van de openbare infrastructuur: kades, havenbekkens, weg- en railverbindingen en bijvoorbeeld ook een stoomleiding.
Om dat allemaal in goede banen te leiden is de business unit Port Technology in de voorbije jaren vooraleerst met een aantal specialisten versterkt. Die groei in het aantal medewerkers is nu gestabiliseerd en de nieuwe mensen zijn verankerd in de organisatie. Nu er voldoende goede krachten aan boord zijn en de juiste specialisten op de goede plek zitten, is de organisatie in staat op een verantwoorde manier een stap vooruit te maken in efficiency en effectiviteit.
Dat is ook nodig omdat Seaports in verband met de belangstelling voor vestiging in de havens, met meer en ook grotere projecten en ingewikkelder contracten te maken heeft. Niet alleen het aantal partijen waarmee Seaports rond de tafel zit neemt toe, het geldt ook voor hun professionaliteit. Seaports beweegt mee met die ontwikkeling, niet alleen door meer mensen aan te nemen, maar eveneens door de manier van werken te veranderen. Zo is een meer projectmatige en gestandaardiseerde manier van werken geïntroduceerd en zijn verantwoordelijkheden nauwkeuriger bepaald.
Dat is ook van belang in verband met het toenemen van het risico. Want omvangrijker projecten brengen een navenant hoger risico met zich mee. Niet tijdige oplevering van een kade bijvoorbeeld kan voor een partij die zich vestigt in een van onze havens een aanzienlijke schadepost opleveren en kan zich vertalen in een claim in onze richting. Ook het risicomanagement krijgt in de moderne werkwijze van Seaports daarom veel aandacht, onder meer door de risico's die met projecten gepaard gaan zorgvuldig in beeld te brengen én te managen.
De geprofessionaliseerde manier van werken heeft om een omslag in het denken gevraagd. Veel zaken die voorheen misschien onderhands werden afgestemd zijn nu gestandaardiseerd en in procedures vastgelegd. Dat betekent soms dat de vrijheden van handelen van medewerkers zijn beperkt. Anderzijds spreekt de hele organisatie nu ook dezelfde taal en begrijpen we elkaar dus beter. Daarmee verdwijnt de ruis uit de communicatie. Het heeft onder meer geleid tot gestroomlijnder communicatie tussen bijvoorbeeld de afdelingen die praktische kanten van de werken doen en afdelingen die de financiën afhandelen.
Zijdelings hiermee verband houdend is het onderwerp veiligheid, dat ook in 2010 prominent op de agenda stond. Want beheersen van meer en omvangrijker projecten en indammen van risico's kan slechts binnen een productieve veiligheidscultuur.

Port Technology heeft in het verslagjaar het programma duurzaam inkopen opgezet. Dat kan zonder meer als geslaagd worden beschouwd. Volgens de meetlat van Senter Novem, het innovatiebureau van het ministerie van Economische Zaken, is 95 procent van alle inkopen door Seaports als 'duurzaam' te bestempelen. Dat is een hoge score, want de meeste vergelijkbare (overheids)organisaties komen niet verder dan enkele tientallen procenten.
Duurzaamheidsbeleid van Seaports vertaalt zich ook richting aannemers en andere contractpartners die wij inschakelen. Seaports vindt het belangrijk dat mensen die al enige tijd naast de arbeidsmarkt staan, weer aan werk worden geholpen. In projectbestekken is daarom tegenwoordig een sociale paragraaf opgenomen waarin is bepaald dat een deel van de loonsom van het contract besteed dient te worden aan banen voor werkzoekenden of stagiairs. Seaports doet dit samen met de uitvoeringsorganisatie UWV, dat ook controleert of de afspraken door de aannemers worden nagekomen. Hiermee worden opvallend goede resultaten geboekt, want alleen al in 2010 werden op deze manier dertig mensen aan werk geholpen.
In het kader van de arbeidsmarkt is verder gewerkt aan de invulling van het Seaports Experience Centre, het SXC. Meer hierover staat in het directieverslag.
Hieronder geven we in kort bestek een overzicht van de ontwikkelingen waar Port Technology in 2010 een belangrijke rol vervulde.

De belangrijkste ontwikkelingen voor Port Technology in 2010 op een rij:

Algemeen

 • Groningen Seaports werkt in alle geledingen van de organisatie aan versterking van professionaliteit. In dat kader is Port Technology eveneens verder versterkt. De business unit is gegroeid in mankracht en kennis, ervaring en vaardigheden zijn opnieuw op een hoger plan gebracht.
 • Invoering meer projectmatige en gestandaardiseerde werkwijze. Nauwkeuriger definiëring van verantwoordelijkheden.
 • Risicomanagement verbeterd.
 • Veiligheidscultuur verbeterd.
 • Programma duurzaam inkopen opgezet. 95 procent van alle inkopen van Seaports is 'duurzaam'.
 • Sociale paragraaf standaard opgenomen in projectbestekken. Beoogt versterking van de arbeidsmarkt in de regio.

Eemshaven

 • Voortgang van een reeks investeringswerken voor de infrastructuur (aanleg riolering, wegen, overige openbare infrastructuur) op het Energy Park en in de havenbekkens van de Eemshaven zelf. Groot deel werkzaamheden is ten behoeve van de energiecentrales van NUON, RWE en Advanced power.
  • Start uitbreiding Wilhelminahaven, als onderdeel van het Energy Park. Betreft een investering van vijftig miljoen euro. Het is daarmee het grootste contract dat Seaports ooit afsloot met een aannemende partij.
  • Bouw kademuren Wilhelminahaven.
 • Voortgang aanleg en oplevering nieuwe shortsea-Beatrixhaven in Westlob in Eemshaven.
 • Bouw van 698 meter kademuur in de Beatrixhaven.
 • Bouw en opening Nijlicht. In dit bedrijfsverzamelgebouw worden de drie projectbureaus van Groningen Seaports in de Eemshaven gehuisvest. Deze projectbureaus zijn opgezet om de ontwikkelingen op het Energypark in de Eemshaven te begeleiden en soepel te laten verlopen. Hiermee is een formule gevonden waarmee de ontwikkelingen in de Eemshaven tezamen met klanten worden voltooid. Begeleiding van de projecten geschiedt nu door vierkoppig Seaports-team, aangevuld met tien ingehuurde krachten.
 • In Nijlicht komt tevens een informatiepunt voor de Eemshaven, evenals een expositie over de haven.
 • Oplevering van nieuwe drijvende steiger van 750 m lengte, bedoeld voor binnenvaartschepen, viskotters etc.
 • Start baggerwerkzaamheden. Omvangrijk onderhoudsproject dat de Eemshaven op de oorspronkelijke diepte ten tijde van de aanleg van de haven in 1973 moet brengen. Ter voorbereiding onder meer op de komst van schepen van een groter tonnage.
 • Begin gemaakt met de bouw van nieuw, modern radarsysteem, eveneens ter voorbereiding op de komst van schepen van een groter tonnage.
 • Verkennende gesprekken gevoerd over gebruik van de spoorverbinding naar de Eemshaven voor personenvervoer. Vooral ten behoeve van de veerdienst naar Borkum.
 • Overeenstemming met Waterschap Noorderzijlvest en de gemeente Eemsmond bereikt over systeem voor huishoudelijk water.
 • Planvorming plaatsing vogelvriendelijk groen licht in de Eemshaven.
 • Planvoorbereidingen gestart voor de aanleg van de Vopak-steiger voor de aanlanding van olie, bestemd voor de opslagtanks.
 • Beveiliging bedrijventerreinen verhoogd. Intensief overleg gevoerd met klanten over veiligheid.
 • Bestekken natuurcompensatie beoordeeld. Terreinen beschikbaar gesteld.

Delfzijl

 • Ter revitalisering, herverkaveling en herinrichting van het industrieterrein Oosterhorn (220 hectare, 180 hectare beschikbaar) is een aantal projecten opgeleverd:
  • Toegangswegen naar het industrieterrein worden verbeterd. Omvangrijk project, totale investering van 5,1 miljoen euro.
  • Renovatie zeesluizen.
  • Start gemaakt met aanleg aardenbaan voor toekomstig spoor- en wegennet rondom Oosterhorn. Dient toekomstige ontwikkeling van het industrieterrein.
  • Grondbergingsdepots opgeruimd en afgegraven, eveneens met het oog op uitgeefbaarheid terrein.
  • Openbare stoomleiding is opgeleverd en functioneert, investering van 10 miljoen euro. Netwerk waar bedrijven overcapaciteit aan geproduceerde stoom injecteren. Andere ondernemingen die op de leiding zijn aangesloten kunnen dat inzetten in hun productieproces. Stoomleiding is aantrekkelijke vestigingsfactor en versterkt als zodanig concurrentiepositie van de haven.
 • Met de gemeente Delfzijl is overeenstemming bereikt over ondernemingsplan en grondoverdracht voor Bedrijvenpark Weiwerd. Plannen gemaakt voor ontwikkeling van Brainport Weiwerd, bedoeld voor kleinschalige innovatieve bedrijvigheid. Geen bedrijvenpark, maar een park voor bedrijven.
 • Inhaalprogramma afgewerkt voor het onderhoud aan onder meer groen, wegen en inspectie van kademuren. Doel is hoger kwaliteitsniveau van voorzieningen.
 • Begin gemaakt met nieuwe MER-rapportage voor drie verschillende tracés voor de buisleidingenstraat van Delfzijl naar de Eemshaven.

Vooruitblik

De voorraad terrein raakt op middellangetermijn uitgeput. In de jaren na 2010 zullen daarom veel inspanningen van Port Technology zijn gericht op ontwikkeling van nieuwe industriegrond. Onder meer ten zuidoosten van de Eemshaven en op het industriegebied Oosterhorn.
Port Technology denkt daarnaast nu reeds na over de overgang die Seaports zal doormaken van ontwikkelende naar beherende organisatie. Wanneer op de langere termijn de piek in de investeringen is gepasseerd, wijzigen het karakter van de organisatie en de processen.

Hendré Sijbring manager business unit Port Technology

Port Technology is verantwoordelijk voor alle technische infrastructuur op de terreinen van Groningen Seaports. In de voorbije jaren is de aanpak en werkwijze van de business unit verschoven van beheersmatig naar initiërend en regisserend. Een werkwijze die nauw aansluit bij de marktgerichte benadering van Groningen Seaports als geheel.
De business unit ontwikkelt haven- en industriegerelateerde producten voor interne klanten van Groningen Seaports. Onder voorwaarden doet de business unit dat ook voor externe klanten.
Het takenpakket van Port Technology omvat de verzorging van technische faciliteiten tot verlening van ondersteuning bij zaken als subsidieaanvragen, vergunningen en/of financiering.
De business unit is tevens verantwoordelijk voor de uitvoering en begeleiding van technische werken, periodiek en groot onderhoud van de natte en droge infrastructuur, baggerwerken, aanbestedingen, bouw- en installatietoezicht, groenbeheer en voor de technische aspecten van veiligheid en evenementen.