Ondernemingsraad

Grenzen aan werkdruk

De Ondernemingsraad stelt andermaal met tevredenheid vast dat Groningen Seaports goed heeft gepresteerd in 2010, ondanks de naweeën van de crisis die de havens en de organisatie parten speelde. Gepaard met de voorspoed gaat de aanhoudende zorg die de OR heeft over de werkdruk binnen Seaports en de verzakelijking van onderlinge verhoudingen.
Het aantal projecten stijgt, evenals de omvang ervan. Tegelijkertijd wordt de interne regelgeving stringenter, deels door strengere voorschriften van bijvoorbeeld accountants, deels door de eisen die de organisatie zichzelf oplegt vanuit oogpunt van professionalisering. Mede hierdoor is in de voorbije jaren de werkdruk telkens verder opgelopen. Ook in 2010 was dat het geval, ofschoon nieuwe krachten zijn aangenomen en extern personeel is ingehuurd. De OR stelt vast dat het Seaports-personeel enorm gemotiveerd is om alle taken te vervullen, maar veel medewerkers lopen tegen de grenzen van hun kunnen aan.
Tevens zijn er de gevolgen voor de persoonlijke relaties binnen de organisatie. Via een programma als Building Bridges wordt gewerkt aan teamgeest en goede en professionele relaties tussen medewerkers en afdelingen. Tegelijkertijd constateert de OR een verzakelijking van menselijke verhoudingen. De OR pleit er bij de directie voor blijvend aandacht voor deze zaken te hebben.
Evenals in eerdere jaren is in 2010 het ziekteverzuimpercentage op een laag niveau gebleven, ondanks de hoge werkdruk. De OR is van mening dat dit te danken is aan de betrokkenheid en bevlogenheid van het personeel. Seaports-medewerkers hebben zich in 2010 opnieuw van de goede kant laten zien en een stevig verantwoordelijkheidsgevoel en een hoge mate van plichtsgetrouwheid aan de dag gelegd.

Verzelfstandiging

De OR heeft in 2010 veel tijd, energie en aandacht geschonken aan het verzelfstandigingsproces. Vanuit de OR hebben voorzitter Koos Bron en secretaris Derk Matroos zitting in de werkgroep die de verzelfstandiging begeleidt. Het is een spannend en boeiend traject, waarbij de OR de vinger nauwgezet aan de pols houdt. Dat is nodig omdat de hervorming van invloed is op de organisatie als geheel en op de (rechts)positie van het personeel in het bijzonder.
Over de personele gevolgen is intensief overleg gevoerd, waarbij ook de vakbonden en het Dagelijks Bestuur betrokken waren. Dat heeft geleid tot een akkoord op hoofdlijnen, waarin positie en perspectieven van de medewerkers in de nieuwe organisatie zijn gewaarborgd. Het belang van aandacht voor de personele paragraaf werd door alle partijen onderkend, met in het achterhoofd het vastlopen van een eerdere verzelfstandigingsoperatie, enkele jaren geleden.
Een van de belangrijkste veranderingen is het verlies van de ambtenarenstatus door de Seaports-medewerkers. Het personeel valt na verzelfstandiging onder een reguliere werknemers-cao, waarbij de collectieve arbeidsovereenkomst van het reeds verzelfstandigde Havenbedrijf Rotterdam als blauwdruk geldt. Het akkoord, dat in 2010 hierover met het Dagelijks Bestuur is gesloten, is in een personeelsbijeenkomst unaniem aanvaard door de medewerkers. Daarmee is ook de onrust over de personele gevolgen van de verzelfstandiging verdampt.

Belangen

De OR denkt dat de nieuwe gezagsstructuur ten goede kan komen aan de slagvaardigheid van de organisatie. De OR wijst daarnaast wel op verdere gevolgen van de omvorming tot overheids NV. Verzelfstandiging heeft in de eerste plaats consequenties voor de zeggenschap, aangezien ook andere partijen in beginsel kunnen deelnemen in Groningen Seaports. Dat kan druk zetten op de belangen van Groningen Seaports en zelfs op de belangen van de noordelijke economie als geheel. Het beleid van de rijksoverheid is hier van invloed, want in het nationale Mainports-beleid wordt de noordelijke havens een ondersteunende rol toegedicht ten opzichte van de haven van Rotterdam.
De OR ziet de zelfstandigheid van de havens als een groot goed en bepleit daarom een goede waarborg voor de identiteit en belangen van de Groninger havens. De OR hoopt dat in 2011 daar nog meer duidelijkheid en zekerheid over komt.
Met betrekking tot de gezagsstructuur vraagt de OR tevens aandacht voor de invulling van de Raad van Commissarissen (RvC) van het verzelfstandigde Seaports. De OR vindt dat bij de samenstelling van de RvC de nadruk moet liggen op de deskundigheid van de leden. Met het oog op scheiding van bevoegdheden, dient de politieke invloed van de leden van de RvC van ondergeschikt belang te zijn.
Tenslotte bestaat zorg over de financiële positie en risicopositie van een verzelfstandigd Seaports.

Ontwikkelingen waar de OR bij betrokken is geweest in 2010:

 • Eens in de zes weken het regulier overleg gevoerd met de directie.
 • Ieder half jaar een Goliath-overleg gehouden met het gehele managementteam in de molen Goliath in de Eemshaven.
 • Voorzitter en secretaris van de OR hebben in de verzelfstandigingswerkgroep de omvorming tot een overheids NV (verzelfstandiging) mede voorbereid.
 • Raadpleging deskundigen in verband met verzelfstandiging.
 • Raadpleging management en OR van andere Nederlandse havens over verzelfstandiging.
 • Akkoord op hoofdlijnen over personele paragraaf verzelfstandiging.

Instemmingsrecht is in 2010 door de OR gebruikt bij:

 • Opstellen nieuwe gedragscode.
 • Vaststellen drank- en drugsbeleid.
 • Aanpassing van het dienstrooster Nautisch Service Centrum.
 • Actualisering Handboek Arbeidsvoorwaarden.

In alle gevallen heeft de OR, vaak na enkele inhoudelijke wijzigingen, ingestemd met de voorstellen.

Adviesrecht heeft de OR in 2010 bij de volgende onderwerpen gebruikt:

 • Risico-inventarisatie en -analyse van het Projectbureau Westlob.
 • BHV-plannen Projectbureau Energypark en Westlob.
 • Programmaverantwoording 2009.
 • Functioneel- en hiërarchisch leidinggeven.

Afgezien van het laatste onderwerp, waarover nog een aangepaste notitie gevraagd wordt, heeft de OR over alle voorstellen een positief advies uitgebracht, soms na toelichting en aanpassing.

Vooruitblik

Er wordt nog gewerkt aan details van de verzelfstandiging. Voor wat betreft de personele paragraaf betreft dit onder meer de concrete invulling van de arbeidsvoorwaarden. Naar verwachting wordt in 2011 het politieke besluit over de nieuwe organisatiestructuur genomen en daarmee kan de nieuwe organisatie per 1 januari 2012 een feit zijn.
De OR ziet voor zichzelf een rol weggelegd als bewaker van het proces. Daarbij spreekt de OR de verwachting uit dat het management van Groningen Seaports constructief overleg blijft voeren met de Ondernemingsraad. Een wederzijdse open en respectvolle houding heeft in het verleden bewezen bij te dragen aan de constructieve sfeer.
Over de personele paragraaf zal de OR nog Instemmingsrecht uitoefenen. De OR heeft een adviserende rol over de verzelfstandigingsplannen als geheel.
Tenslotte stelt de OR vast dat de economie haar groei heeft hervat en dat verdere toename van transport over zee in het verschiet ligt. Met die bemoedigende ontwikkelingen in het achterhoofd voorziet de OR opnieuw een periode waarin Seaports en de havens mooie resultaten kunnen boeken.

Koos Bron, Voorzitter Ondernemingsraad Groningen Seaports.

De Ondernemingsraad (OR) waakt over het welzijn van het bedrijf. De OR komt op voor de belangen van de organisatie en heeft daarbij in het bijzonder oog voor de belangen van de medewerkers. De OR heeft een aantal bijzondere bevoegdheden, waarvan het adviesrecht en het instemmingsrecht het meest worden gehanteerd. In 2009 bestond de Ondernemingsraad van Groningen Seaports uit: Koos Bron (voorzitter), Derk Matroos (secretaris) en de drie leden Gordana Grbavci, Sebo Kroes en Willem Dijk.
Oktober 2009 heeft het personeel in een referendum, met instemming van vakorganisaties en directie, bepaald de zittingstermijn van de zittende OR te verlengen voor de duur van het verzelfstandigingstraject met een maximale looptijd tot 1 januari 2011. Eind 2010 zijn er verkiezingen geweest waarbij Carla Kiewiet, Henk Blaauw en Roelof Oosterhuis als lid zijn benoemd. Wij bedanken op deze plaats Gordana, Sebo en Willem voor hun inspanningen als betrokken OR-leden in de voorbije jaren.