Winst- en verliesrekening

Bedragen x 1.000 € 2010 2009
Scheepvaart
Scheepvaartbewegingen 3.422 3.115
Scheepvaartgerelateerd 889 877
Totaal scheepvaart 4.311 3.992
Terreinen core business 11.986 8.987
Terreinen non core business 4.331 1.768
Resultaat gronden 15.913 10.170
Overige en incidentele opbrengsten 416 559
Totaal opbrengsten (A) 36.956 25.476
Core-business gerelateerde kosten 1.177 1.929
Project- en transactiegerelateerde kosten 4.741 417
Structurele onderhoudskosten 5.855 4.719
Personeelskosten 7.144 6.777
Overige kosten 3.009 2.689
Onvoorziene uitgaven en incidentele kosten 236 2.103
Totaal bedrijfskosten (B) 22.162 18.634
Operationeel resultaat (A-B) 14.794 6.843
Mutatie voorzieningen (C) 3.622 1.447
Deelnemingen (D) 43
Afschrijvingen materiële vaste activa (E) -2.743 -2.764
Financiële baten en lasten (F) -2.385 -44
Netto resultaat voor correctie (A-B)+(C+D+E+F) 13.288 5.525