Balans

Bedragen x 1.000 euro 31-12-2010 31-12-2009
 
Materiële vaste activa
Investeringen met economisch nut 165.304 114.405
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijke nut 462 434
In erfpacht 97.159 83.158
Totaal materiële vaste activa 262.925 197.997
 
Financiële vaste activa
Deelnemingen 971 972
Langlopende vorderingen 3.345 3.669
Totaal financiële vaste activa 4.316 4.640
 
Vlottende activa
Voorraden 66 70
Totaal vorderingen 23.520 16.938
Liquide middelen 125 3.663
Totaal vlottende activa 23.711 20.671
Bedragen x 1.000 euro 31-12-2010 31-12-2009
 
Eigen vermogen
Algemene reserve 57.446 57.446
Reserve herwaardering industrieterreinen 61.504 47.503
Bestemmingsreserves 63.022 57.498
Totaal eigen vermogen 181.973 162.447
 
Voorzieningen 22.618 26.031
Kortlopende schulden 73.074 29.306
 
Netto resultaat 13.288   5.525